Goto main content

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp

International Aid Transparency Initiative (IATI)

De ontwikkelingslanden worden geconfronteerd met grote moeilijkheden om toegang te krijgen tot actuele informatie over ontwikkelingshulp en humanitaire hulp; cruciale informatie voor het plannen en efficiënt beheren van de middelen die ter beschikking gesteld werden. Bovendien hebben de burgers in ontwikkelingslanden en donorlanden niet voldoende informatie om hun regering tot de verantwoording te roepen over hoe die deze middelen inzet.

Het International Aid Transparency Initiative (IATI) wil deze problemen aanpakken door de toegang tot, het gebruik van en het inzicht in deze informatie over de uitgaven te vergemakkelijken, zowel voor ontwikkelingshulp als voor noodhulp.

IATI verenigt donorlanden - België is lid sinds 2012 - en ontwikkelingslanden, organisaties uit het maatschappelijke middenveld en andere experts. Zij engageren zich om samen te werken voor een betere transparantie bij hulpverlening en om hun efficiëntie te vergroten in de strijd tegen armoede.

Via de links hieronder vind je de informatie betreffende de verschafte middelen aan Handicap International door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Deze financiering valt onder de vijfjarige kaderovereenkomst 2017-2021: « Op eigen benen staan: Voor een maatschappij die vermijdbare handicaps voorkomt, voor een maatschappij waar alle personen met een handicap hun rechten kunnen uitoefenen »,gespreid over 10 landen (DRC, Rwanda, Burundi, Haïti, Benin, Bolivia, Colombia, Cuba, Cambodja en Laos).

Evaluaties

De gevoerde evaluaties zijn onafhankelijke evaluaties die Handicap International toestaan om de interventies op te volgen, er conclusies uit te trekken en de rekeningen voor te leggen aan institutionele schenkers/donateurs.

De evaluatierapporten en de gepubliceerde antwoorden van de verantwoordelijken hebben dus betrekking op de interventies die Handicap International uitvoerde voor het vijfjarige programma 2017-2021 « Op eigen benen staan: Voor een maatschappij die vermijdbare handicaps voorkomt, voor een maatschappij waar alle personen met een handicap hun rechten kunnen uitoefenen », gesubsidieerd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

 

Cambodja

Het betreft een slotevaluatie naar aanleiding van het einde van het project « het hoofd bieden aan de uitdagingen rond functionele revalidatie onder een openbaar bestuur » dat 3 jaar (2014-2017) duurde, in Kampong Cham in Cambodja. Deze evaluatie beperkt zich tot twee objectieven:

 • Een heldere evaluatie opstellen over de resultaten van het project om voldoende informatie te leveren over de relevantie, efficiëntie, kwaliteit, impact en duurzaamheid;
 • Aanbevelingen maken.

Het referentiekader bevindt zich in de bijlagen van de slotevaluatie. Het antwoord van het bestuur van HI op deze evaluatie vind je hier. Het referentiekader voor de evaluatie vind je hier.

 

Colombia

Het is een tweeledige evaluatie over het programma betreffende de economische inschakeling van kwetsbare mensen, in het bijzonder de mensen met een handicap in Colombia tussen 2014 en 2017. Het doel van deze evaluatie was om de verwezenlijkingen, de successen en de moeilijkheden van dit programma te identificeren, en op basis hiervan aanbevelingen te maken. Hiermee werd rekening gehouden in het antwoord van het HI-bestuur. Het referentiekader voor de evaluatie vind je hier.

Cuba

 

Evaluations finales externes

 • Objectif spécifique 1 : Réadaptation à base communautaire (RBC)

L'objectif de l'évaluation externe était d'évaluer la réalisation des objectifs et des résultats du projet définis au moment de son élaboration, en utilisant les critères d'efficacité, de capacités, de coopération et de durabilité, ainsi que la réalisation des indicateurs liés aux résultats et à l'objectif spécifique du projet.

Le rapport final d’évaluation décrit la méthodologie, les résultats, les conclusions et les recommandations du processus d'évaluation finale du projet : " Modélisation de la RBC à Cuba : mise en œuvre d'un modèle de RBC inclusif et multidisciplinaire développé par des acteurs de la communauté au niveau national " qui a été mis en œuvre dans 7 municipalités de Cuba (Mantua, La Palma, Consolación del Sur, Pinar del Rio, Viñales, San Juan y Martínez et Minas de Matahambre), au cours de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.

Une réponse managériale de suivi des recommandations en ressort.

Cliquez ici pour lire les termes de référence de cette évaluation.

Cliquez ici pour lire le rapport final de cette évaluation.

 • Objectif spécifique 2 : L'inclusion économique et l'autonomisation des personnes handicapées et de leurs familles, en mettant l'accent sur les femmes.

Le processus d'évaluation externe finale comprenait trois moments : 1- étude des documents et cadrage du processus ; 2- collecte de données, preuves, visites sur le terrain, analyses et évaluations ; 3- communication, feedback et présentation des résultats de l'évaluation. L'exercice d'évaluation correspondait à la responsabilité de la période de clôture du projet Inclusive Santiago, a concentré son attention et son analyse sur l'évaluation de la réalisation de l'objectif et des résultats attendus de l'intervention et a approfondi les critères de qualité du projet en termes de : pertinence, changement, participation et efficacité.

Une réponse managériale de suivi des recommandations en ressort.

Cliquez ici pour lire les termes de référence de cette évaluation.

Cliquez ici pour lire le rapport final de cette évaluation.

Laos

Hier vind je de evaluatie van het 'Early Childhood and Rehabilitation'-programma in Laos dat werd opgestart  in 2014. Het doel van deze evaluatie was om de verwezenlijkingen, de successen en de moeilijkheden van dit programma te identificeren, en op basis hiervan aanbevelingen te maken. Deze aanbevelingen werden opgenomen in het rapport van het HI-bestuur. Het referentiekader voor de evaluatie vind je hier.

 

D.R. Congo

Dit is de externe tussentijdse evaluatie van het programma in de DRC, waarin de vier projecten vastgestelde methodologische kaders en de doeltreffendheid van het programma werden beoordeeld, mogelijke heroriëntaties werden voorgesteld om de doeltreffendheid van de projecten en hun impact en duurzaamheid te verbeteren, en de communautaire aanpak van HI, de doeltreffendheid en de relevantie ervan werden beoordeeld en geanalyseerd in het licht van de duurzaamheid van het programma. De tussentijdse evaluatiemissie had tot doel voor elk van de vier projecten de sterke en zwakke punten vast te stellen en aanbevelingen te doen. Er is specifiek gekeken naar het vraagstuk van het partnerschap. Er werden vraagtekens geplaatst bij de partnerschaps- en gemeenschapsbenadering. Gehandicapten, geslacht en leeftijdsgevoeligheid behoorden tot de onderwerpen die de evaluatoren tijdens hun missie onder de loep namen.

Hiermee werd rekening gehouden in het antwoord van het HI-bestuur.

Het referentiekader voor de evaluatie vind je hier.

(Alle documenten staan in het Frans)

 

Rwanda

Dit is de externe tussentijdse evaluatie van het programma in Rwanda, waarbij de doeltreffendheid, efficiëntie, impact en duurzaamheid van de acties van elke specifieke doelstelling werden onderzocht. Het heeft ook een analyse gemaakt van de uitvoering van acties met betrekking tot de transversale thema's (geslacht, milieu, innovatie/digitalisering, toegankelijkheid voor iedereen) en de criteria voor deelname, samenwerking en verantwoordingsplicht die uit de HI-kwaliteitsreferentie zijn gehaald. De genoemde evaluatie heeft ook betrekking op de acties van synergieën en complementariteit met Belgische actoren en andere belanghebbenden met betrekking tot de thema's en sectoren waarin het HI participeert. Het ging er ook om oriëntaties en prioriteiten voor te stellen met betrekking tot de assen en doelstellingen van de interventie voor de fase 2022-2026.

Hiermee werd rekening gehouden in het antwoord van het HI-bestuur.

Het referentiekader voor de evaluatie vind je hier.
(Alle documenten staan in het Frans)

Een samenvatting en de belangrijkste conclusies van deze evaluatie vind je hier  (in het Engels)

Evaluation finale externe

Lévaluation finale externe du programme au Rwanda avait pour objectif général d’évaluer la mise en œuvre des engagements du programme envers la DGD et des actions liées aux 5 critères issus du Référentiel Qualité de HI (1. efficience, 2. redevabilité, 3. participation, 4. synergies et 5. coopération) afin d’identifier des améliorations à mettre en place dans le prochain accord-cadre avec la DGD et autres interventions de HI dès l’année 2022. Sur le plan méthodologique, l'évaluation finale a privilégié non seulement une approche mixte (quantitative et qualitative) mais aussi une méthodologie croisée (analyse de documents, entretiens de terrain et observation). Au total, 550 des 561 participants, soit 98%, ont été impliqués.  Des techniques de triangulation et FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) ainsi qu’une méthode comparative ont été appliquées. Suite aux mesures de protection liées au COVID-19 prises par le Gouvernement Rwandais, la collecte des données s’est faite, dans certains cas, de manière virtuelle et par email.

Une réponse managériale de suivi des recommandations en ressort.

Cliquez ici pour lire les termes de référence de cette évaluation.
Pour lire la synthèse : cliquez ici pour le français et cliquez ici pour le résumé en anglais

Cliquez ici pour lire les principales conclusions de cette évaluation et cliquez ici pour les annexes.

 

Bénin

L’objet de l’évaluation finale externe a concerné les activités des deux projets (OS) mis en œuvre au Bénin, est d’apprécier s’ils ont été atteints ou non. En ce sens, le but premier de cette évaluation finale est de tirer des leçons et de rendre compte sur les résultats obtenus. En somme, il s’agissait de :

 • Évaluer la qualité de collaboration avec les Acteurs du projet à travers le critère « coopération »
 • Évaluer la qualité du Management du projet à travers le critère « Efficacité »
 • Évaluer la qualité des Bénéfices du projet à travers les critères « Pertinence », « Changements » et « pérennité »

Cliquez ici pour lire les termes de référence de cette évaluation.


Pour le projet Sécurité routière (OS1)

Une réponse managériale de suivi des recommandations en ressort.

Cliquez ici pour lire les principales conclusions de cette évaluation pour le projet.

 

Pour le projet Insertion professionnelle (OS2) :

Une réponse managériale de suivi des recommandations en ressort.

Cliquez ici pour lire les principales conclusions de cette évaluation pour le projet.

 

Haïti

Externe tussentijdse evaluatie niet voltooid - Leerdocument. (in het Frans).

 

Cuba

Evaluations finales externe

 • Objectif spécifique 1 : Réadaptation à base communautaire (RBC)

L'objectif de l'évaluation externe était d'évaluer la réalisation des objectifs et des résultats du projet définis au moment de son élaboration, en utilisant les critères d'efficacité, de capacités, de coopération et de durabilité, ainsi que la réalisation des indicateurs liés aux résultats et à l'objectif spécifique du projet.

Le rapport final d’évaluation décrit la méthodologie, les résultats, les conclusions et les recommandations du processus d'évaluation finale du projet : " Modélisation de la RBC à Cuba : mise en œuvre d'un modèle de RBC inclusif et multidisciplinaire développé par des acteurs de la communauté au niveau national " qui a été mis en œuvre dans 7 municipalités de Cuba (Mantua, La Palma, Consolación del Sur, Pinar del Rio, Viñales, San Juan y Martínez et Minas de Matahambre), au cours de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.

Une réponse managériale de suivi des recommandations en ressort.

Cliquez ici pour lire les termes de référence de cette évaluation.

Cliquez ici pour lire le rapport final de cette évaluation.

 • Objectif spécifique 2 : L'inclusion économique et l'autonomisation des personnes handicapées et de leurs familles, en mettant l'accent sur les femmes.

Le processus d'évaluation externe finale comprenait trois moments : 1- étude des documents et cadrage du processus ; 2- collecte de données, preuves, visites sur le terrain, analyses et évaluations ; 3- communication, feedback et présentation des résultats de l'évaluation. L'exercice d'évaluation correspondait à la responsabilité de la période de clôture du projet Inclusive Santiago, a concentré son attention et son analyse sur l'évaluation de la réalisation de l'objectif et des résultats attendus de l'intervention et a approfondi les critères de qualité du projet en termes de : pertinence, changement, participation et efficacité.

Une réponse managériale de suivi des recommandations en ressort.

Cliquez ici pour lire les termes de référence de cette évaluation.

Cliquez ici pour lire le rapport final de cette évaluation.

 

Bolivie

Evaluations finales externes

 • Objectif spécifique 1 : Réhabilitation

Le projet "Soutien à 15 centres de réadaptation en Bolivie" fait partie du programme pays HI de Bolivie financé par la DGD, dont l'objectif est que "les personnes handicapées, leurs familles et les personnes à risque de développer un handicap, bénéficient de services de réadaptation (SR), accessibles et de qualité dans tout le pays". Pour cela, le projet cherche à trouver des services de réadaptation complets et communautaires dans tout le pays ; améliorer leur accessibilité et leur qualité, grâce aux outils développés, la gestion des services de réadaptation est renforcée (SR) grâce à un système de suivi et de soutien interconnecté et qui est innovant et reproductible. Les outils de réadaptation sont générés à un niveau global.

Dans le cadre des activités programmées pour la mise en œuvre et l'achèvement du projet "Soutien à 15 centres de réhabilitation en Bolivie" financé par la DGD , une évaluation externe de sa mise en œuvre a été prévue.

Cette évaluation externe finale vise à évaluer la conformité avec les objectifs et les résultats du projet de réhabilitation entre 2017 et 2021, faire des recommandations pour la mise en œuvre de l'intervention dans le futur, sur la base de critères d'évaluation sélectionnés parmi ceux établis par Humanité & Inclusion et le bailleur de fonds.

Une réponse managériale de suivi des recommandations en ressort.

Cliquez ici pour lire les termes de référence de cette évaluation.

Pour lire la synthèse : cliquez ici.

Cliquez ici pour lire le rapport final de cette évaluation.

 • Objectif spécifique 2 : Insertion socio-économique

Le projet "Inclusion socio-économique des personnes handicapées en Bolivie" fait partie du programme pays HI bolivien financé par la DGD, dont l'objectif est que "les femmes et les hommes handicapés et leurs pères, mères ou tuteurs aient accès à des services de formation professionnelle inclusive et d'insertion économique, ce qui leur permet de réaliser leurs projets professionnels". Pour cela, ils cherchent à renforcer les services de soutien et de formation en faveur des personnes handicapées ; sensibiliser et informer la population de La Paz et d'El Alto sur l'inclusion et l'approche de genre ; offrir des opportunités aux personnes handicapées et à leurs tuteurs à travers des services de placement ; générer un cadre favorable à l'inclusion dans les entreprises participant au projet et ; renforcer les capacités et la résilience des entreprises productives des personnes handicapées et de leurs familles.

Dans le cadre des activités programmées pour la mise en œuvre et l'achèvement du projet « Inclusion socio-économique des personnes handicapées en Bolivie », une évaluation externe a été prévue.

Cette évaluation externe finale vise à évaluer la réalisation des objectifs et des résultats du projet d'insertion socio-économique des personnes handicapées définis dans sa conception. A travers les critères d'évaluation sélectionnés, liés à leur pertinence et leur intérêt, l'efficience de leur mise en œuvre, l'efficacité de leurs résultats, la durabilité des effets et les niveaux de participation et d'implication des différents acteurs.

Une réponse managériale de suivi des recommandations en ressort.

Cliquez ici pour lire les termes de référence de cette évaluation.

Pour lire la synthèse : cliquez ici.

Cliquez ici pour lire le rapport final de cette évaluation.